ON TODAY’S HIGH SCHOOL SPORTS SCHEDULE (04/01/2024)

(OLNEY/NEWTON) On the High School Sports Schedule for today (4/1/24) :

VARSITY SOFTBALL : Oblong at Olney : Newton at Effingham

VARSITY BASEBALL : Oblong/Hutsonville/Palestine at Olney

GIRLS TRACK : Olney, Newton, and others at Paris

JV SOFTBALL : Oblong at Olney : Newton at Effingham